Edukacijos forume ,,Įtrauktis visiems: universalus dizainas mokymuisi kaip ugdymo(si) sėkmės kelias“ – VDU Švietimo akademijos edukologų pranešimai

2021 m. gegužės 27 d. vyko VI Edukacijos forumas Įtrauktis visiems: universalus dizainas mokymuisi kaip ugdymo(si) sėkmės kelias“. Dalyvavo virš 150 dalyvių. Sveikinimo žodį tarė dr. Jurgita Šiugždinienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė), prof. habil. dr. Juozas Augutis (Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys). Pranešimą tarptautinio tyrimo „Įtraukiojo ugdymo plėtra, taikant universalų dizainą mokymuisi (UDM)“ / „Improving Inclusive Education Through a Universal Design for Learning (UDL)“ pagrindu pristatė tyrėjų komanda iš Lietuvos, Lenkijos, Austrijos, Suomijos.  Prof. dr. Alvyra Galkienė  skaitė pranešimą – Įtraukiojo ugdymo transformacijos ir tyrimais grindžiamas UDM taikymo modelis (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija (Lietuva)),  prof. dr. Ona Monkevičienė – UDM taikymo rezultatas – kiekvienas Lietuvos mokinys kaip motyvuotas, gilų žinojimą kuriantis besimokantis ekspertas (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija(Lietuva)),  doc. dr. Suvi Lakkala – Ugdymas įvairovėje taikant UDM prieigą: pedagogų kompetencijos analizė / Teaching for Diversity with UDL: Analysing Teacher Competence (Laplandijos universitetas (Suomija)), prof. habil. dr. Jolanta Baran – Rutininio ugdymo transformacija taikant UDM: Lenkijos kontekstas Transformations of Routine Education Using UDL: The Polish Context (Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija)), doc. dr. Michelle Proyer – Įtraukiojo ugdymo praktikos reinterpretavimas UDM kontekste: Austrijos atvejis / Reinterpreting Inclusive Education Practices in the Context of UDL: The Case of Austria. (Vienos universitetas (Austrija)). Diskusijoje dalyvavo Vitalija Bujanauskienė  (Utenos švietimo centro direktorė, Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkė), Lina Garbenčiūtė (Lietuvos negalios organizacijų forumo projektų vadovė), Kęstutis Vaišnora ( Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas), Edita Žiobienė (Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Mokslo, studijų ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo  Gražina Šeibokienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja, doc. dr. Darius Gerulaitis, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narys. Švietimo forumo organizatoriai: Lietuvos švietimo tyrimų asociacijaLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijaVytauto Didžiojo universitetas.  Pristatytas tarptautinis tyrimas forumo metu ir forumo vertimas iš anglų kalbos į lietuvių buvo finansuojamas „Erasmus +“ projekto „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“Nr. 2018-1-LT01-KA201-046957. lėšomis. Forumo vertimą į lietuvių gestų kalbą organizavo Lietuvių gestų kalbos vertimo centras