Edukologinė novelė apie pamoką: ar pamokose mokome mokytis savivaldžiai?

Portale „Švietimo naujienos“ spausdinamas  Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų grupės vadovo, edukologo Lino Jašinausko straipsnis„Edukologinė novelė apie pamoką: ar pamokose mokome mokytis savivaldžiai?“

Įvadas, arba keletas pastebėjimų apie pamoką ir didaktikos tyrimus Lietuvoje

Pamoka, joje vykstančios kasdienės mokinių ir mokytojų veiklos, jų tikslingumas, ryšys su mokinių pasiekimais ir pažanga nėra tos temos, kurios sulauktų ypatingo žurnalistų, švietimo ekspertų ar net mokslininkų dėmesio. Šiandien Lietuvos žiniasklaidoje dažniausiai gvildenami klausimai yra apie XXI a. vaikams būtinas kompetencijas, ugdymo inovacijas, mokinių pasiekimus, mokytojų rengimą, ugdymo turinio atnaujinimą ar ne vieną dešimtmetį vykdytas švietimo reformas. Tačiau Lietuvos mokinių pasiekimai tarptautiniuose tyrimuose, mokyklose sukuriamos patirtys, pasiekti rezultatai ir netgi vykdomų švietimo reformų sėkmė priklauso ir nuo bendro, kasdienio mokinių bei mokytojų darbo pamokose. Peržvelgus Ugdymo plėtotės centro darbuotojų parengtą 2004–2016 m. mokslinių straipsnių apie bendrąjį ugdymą suvestinę[1], pastebėta, kad tik dalis tyrėjų savo darbuose tiesiogiai nagrinėja pamoką, jos kokybę ar joje organizuojamas veiklas. Kai kurie su pamoka susiję klausimai aptariami nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ataskaitose, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metiniuose pranešimuose, švietimo būklės apžvalgose[2]. Palyginti su mokslinėmis publikacijomis, pamoka, kaip atskiras tyrimo objektas, dažniau nagrinėta švietimo problemų analizėse[3]. Nekeliant tikslo atlikti išsamią parengtų darbų apie pamoką, joje organizuojamas veiklas apžvalgą, norėtųsi tik atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, kad Lietuvoje neturime nuosekliai ir sistemingai atliekamų didaktikos tyrimų, kurie būtų tiesiogiai susiję su įvairių pamokos aspektų nagrinėjimu ir jų aktualizavimu ugdymo praktikoje. 2014 m. mokslininkų grupės parengtoje kolektyvinėje monografijoje „Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikoje“ buvo bandoma apibendrinti tarptautinę patirtį ir pradėti nagrinėti Lietuvos mokyklai aktualias atskirų ugdymo sričių, dalykų didaktikos problemas[4]. Į pamokos kokybės, atskirų didaktikos problemų nagrinėjimą susitelkta ir 2015 m. mokslo studijoje „Edukologijos inžinerijos link“[5].

Skaitykite daugiau.