Magistrantūros programa „Įtraukusis ugdymas: socioedukacinės industrijos“ kviečia studentus studijuoti

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) patvirtino naują magistrantūros programą „Įtraukusis ugdymas: socioedukacinės industrijos“, kuri bus vykdoma Vytauto Didžiojo universitete Švietimo akademijoje Vilniuje. Nauja studijų programa rengs aukščiausios kvalifikacijos įtraukiojo ugdymo specialistus, gebančius teikti integralią pagalbą socioedukacinių industrijų lauke: veikiant daugiafunkcės pagalbos grupėse, taikant specialias ugdomąsias ir kompensacines priemones, inicijuojant ir įgyvendinant pozityviosios socializacijos veiklas, orientuotas į kompleksinę pagalbą (šeimai, bendruomenei, socialinėms grupėms), didinant asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimo visų lygmenų ugdymo procese veiksmingumą, skatinant asmens kokybišką įsigalinimą, bei viešojo, privataus, pilietinio ir mokslo sektorių socialinę klasterystę.

Studijuojantys  šią programą, studentai galės rinktis šias specializacijas: socialinės pedagogikos ir specialiosios pedagogikos.

„Studijuodami įgysite žinių apie atviros, jaukios ir pozityvios mokyklos kūrimą, integruotos, kompleksinės pagalbos užtikrinimą, sumanius sprendimus, taikant universalaus dizaino principus ir daugiafunkcį požiūrį. Mokysitės dirbti su pažeidžiamais vaikais ir rasti sėkmingo ugdymosi receptus. Itraukusis ugdymas: socioedukacinės industrijos magistrantūros studijų programa parengta atsižvelgiant į švietimo pagalbos specialistų poreikį darbui su vaikais esant jų įvairovei ir padedant jiems sugyventi tarpusavyje bei ugdytis harmoningai pagal savo prigimtines galias, taikant sumaniosios edukacijos principus“, – teigia programos rengėjai.

Dviejų akademinių metų trukmės nuolatinės studijos sudarys galimybes ugdytis švietimo pagalbos teikimo ir kūrybingumo ugdymo kompetencijas, rengti žinių visuomenės dalyvius, gebančius taikyti ir įtvirtinti partnerystės logika pagrįstas žinių vadybos ir socialines strategijas bei inicijuoti konkrečias edukacines, socialines ir kūrybines inovacijas. Studijuodami šią programą, magistrantai ugdysis dviejų giminingų sričių (socialinės ir specialiosios pedagogikos) kompetencijas.

Daugiau informacijos apie studijų programą.

Kontaktai:  el. p. svietimo.akademija@vdu,  tel. (8 5)  233 9510, (8 5) 279 02 81.