Pedagogams – papildomos perkvalifikavimo galimybės

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia mokytojus dalyvauti projekte “Švietimo  inovacijos ir  STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme” pedagogų perkvalifikavimo programose ir įgyti papildomą specializaciją.

Pratęsiamas priėmimas į šiuos modulius

Šiuo metu kviečiame teikti prašymus į žemiau išvardintus modulius:

 • Gamtos mokslų moduliai:  fizikos (Kaunas), chemijos (Kaunas), biologijos (Kaunas), geografijos (Kaunas, Vilnius);
 • Tiksliųjų mokslų moduliai: matematikos (Kaunas, Vilnius), informatikos (Kaunas);
 • Technologijų modulis (Kaunas);
 • Meninio ugdymo moduliai: šokis (Kaunas), dailė (Vilnius), muzika (Kaunas, Vilnius);

Studijų vykdymas ir priėmimas

Paraiškos dalyvauti moduliuose priimamos internetu iki 2020 m. lapkričio 26  d. 11:00 val.

Reikalavimai pareiškėjams, turintiems pedagogo kvalifikaciją ir norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją/specializaciją (ir teisę dėstyti dalyką):

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija;
 • pareiškėjas dirba/ketina dirbti mokytoju / auklėtoju / švietimo pagalbos specialistu švietimo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją.
 • pirmumas bus teikiamas pedagogams, dirbantiesiems valstybinėje švietimo įstaigoje, pretenduojantiems įgyti dalykinę kompetenciją STEAM srityje.
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam švietimo įstaigoje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks švietimo įstaigos vadovo raštą apie tai, kad asmuo dirba šioje įstaigoje arba švietimo įstaigos / švietimo skyriaus vadovo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo/auklėtojo/švietimo pagalbos specialisto darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją/ kvalifikaciją/ specializaciją.

Dokumentų pateikimas

Prašymai studijuoti pateikiami internetu sistemoje (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“).

Internete užpildžius prašymą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

 • Aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • Diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
 • Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
 • Švietimo įstaigos vadovo, švietimo skyriaus atstovo rekomendacija arba pažymas (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo įstaigos vadovo arba švietimo skyriaus atstovo).

Rezultatų paskelbimas

Atrankos į modulius posėdžiai vyks lapkričio 23-24  d., nuotolinės konferencijos būdu. Posėdžių tvarkaraštis bus paskelbtas atskiru pranešimu VDU Švietimo akademijos internetiniame puslapyje.

Atrankos posėdyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti per 10 darbo dienų elektroniniu paštu paraiškos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pastabos

Atranką į studijas vykdo Vytauto Didžiojo universitetas. Atrankos vykdytojas gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją. Paraiška, pateikta po nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta ir svarstoma.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant nustatytų reikalavimų arba nepilnai užpildytos, nebus vertinamos.

Daugiau informacijos

Ketinantiems studijuoti Kaune:

 • Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė
 • El. paštas vaida.luksiene@vdu.lt
 • Telefonas (8 37) 327875

Ketinantiems studijuoti Vilniuje:

 • Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorė Romutė Šainer
 • El. paštas romute.sainer@vdu.lt
 • Telefonas (8 610) 67 303