VDU pedagogams suteikia galimybę mokyti antro dalyko

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia pedagogus dalyvauti pedagogų perkvalifikavimo programose, kurios suteikia galimybes mokyti antrą mokomąjį dalyką arba dirbti pagal antrą specializaciją. Paraiškos dalyvauti projekte priimamos internetu nuo 2020 m. balandžio 15 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. 23:59 val.

Galimybė mokyti dviejų ar daugiau dalykų ypač aktualu dirbantiems pedagogams nedidelėse regionų mokyklose, kuriose darbo krūviai yra nedideli, o mokyklose trūksta tam tikrų sričių specialistų. Bus atsižvelgiama ir į konkretaus regiono poreikius.

Studijos, priklausomai nuo turimų mokytojo kompetencijų, truks 1,5 metų (3 semestrus). 1 semestro kaina – 1475,5 Eur.

Programų vykdymas pritaikytas dirbantiems, paskaitos vyksta nuo 2020 metų rugsėjo mėn. penktadieniais (po pietų) ir šeštadieniais, konsultacijos su dėstytojais organizuojamos nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir užduotims atlikti informacija pateikiama virtualioje Moodle aplinkoje.

Siūlome šias programas:

 • gamtos mokslų moduliai (fizikos, chemijos, biologijos, geografijos);
 • tiksliųjų mokslų moduliai (matematikos);

.

 • kalbų moduliai (anglų, lietuvių, lenkų kalbų);
 • ikimokyklinio ugdymo modulis;
 • pradinio ugdymo modulis;
 • istorijos modulis;
 • technologijų modulis;
 • meninio ugdymo moduliai (šokio, muzikos, dailės, teatro ir kino);
 • fizinio ir sveikatos ugdymo modulis;
 • socialinės pedagogikos modulis;
 • specialiosios pedagogikos modulis;
 • religijos pedagogikos modulis;
 • informatikos modulis.

Susidarius pakankamam pretendentų į pasirinktos programos modulį skaičiui, studijos bus vykdomos Kaune ir Vilniuje. Pakankamam pretendentų į pasirinktos programos modulį skaičiui nesusirinkus, bus apsispręsta, kur vyks ir ar vyks to modulio studijos.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

 • aukštasis pedagoginis ar jam prilygintas išsilavinimas.

Reikalavimai pretendentams:

 • pareiškėjas dirba arba ketina dirbti pedagogu valstybinėje, savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją / kvalifikaciją; Pirmumas bus teikiamas dirbantiems ugdymo įstaigoje pedagogu arba turintiems darbo pasiūlymą bei galimybę įsidarbinti nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos.
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam arba ketinančiam dirbti ugdymo įstaigoje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks ugdymo įstaigos vadovo ar steigėjo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją / kvalifikaciją.

Dokumentų pateikimas Prašymai studijuoti pateikiami internetu sistemoje (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“).

Internete užpildžius prašymą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

 • Aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • Diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
 • Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
 • Darbdavio rekomendacija (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio).

Rezultatų paskelbimas

Atrankos į studijas posėdžiai vyks birželio 5 d., penktadienį, VDU Švietimo akademijoje Kaune: Jonavos g. 66 ir Vilniuje: T. Ševčenkos 31. Posėdžių tvarkaraštis Kaune ir Vilniuje bus paskelbtas atskiru pranešimu VDU Švietimo akademijos internetiniame puslapyje.

Atrankos posėdyje pretendentams dalyvavimas privalomas (jei tuo metu Lietuvoje nebūtų atšaukta nepaprastoji padėtis, atrankos posėdis vyks nuotoliniu būdu; kandidatai bus informuoti asmeniškai).

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti per 15 darbo dienų elektroniniu paštu paraiškos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pastabos

Atranką į studijas vykdo Vytauto Didžiojo universitetas. Atrankos vykdytojas gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją. Paraiška, pateikta po nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta ir svarstoma.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant nustatytų reikalavimų arba nevisiškai užpildytos, nebus vertinamos.

Daugiau informacijos

Ketinantiems studijuoti Kaune:

 • Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė
 • El. paštas vaida.luksiene@vdu.lt
 • Telefonas (8 37) 327875

Ketinantiems studijuoti Vilniuje:

 • Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorė Romutė Šainer
 • El. paštas romute.sainer@vdu.lt
 • Telefonas (8 610) 67 303