Doc. dr. A. Lisinskienė sėkmingai įgyvendino aukšto tarptautinio lygio po-doktorantūros projektą

Europos Sąjungos (ES) komisija kartu su Lietuvos mokslo taryba (LMT) patvirtino A. Lisinskienės po-doktorantūros projektą kaip sėkmingai įgyvendintą.

Dvejų metų trukmės po-doktorantūros projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0083 „Trenerių-sportininkų-tėvų ugdomoji sąveika kaip edukacinė sistema“ yra sėkmingai įgyvendintas. Projektas buvo finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, kurio vertė siekė netoli 50,000 Eur. Šiuo projektu mokslininkė siekė sukurti Trenerių-sportininkų-tėvų (T-S-T) tarpasmeninius santykius vertinantį mokslinį instrumentą, kurio pagalba būtų vertinami T-S-T tarpasmeniniai santykiai tiek individualiose, tiek ir komandinėse sporto šakose. Jos mokslinis vadovas amerikietis prof. dr. Marc Lochbaum.

Tarpdisciplininis mokslinis tyrimas

Aušros Lisinskienės po-doktorantūros darbas tarpdisciplininis apimantis sporto edukologijos ir sporto psichologijos disciplinas.  Po-doktorantūros temą ji rinkosi atsižvelgdama ne tik į sukauptą savo mokslinių tyrimų patirtį, bet ir į jų aktualumą visuomenei. Ji sukūrė mokslinį PNPCAP (Positive Negative Processes in Coach Athlete Parent relationship) instrumentą, kur tarpasmeniniai santykiai reiškiasi tiek pozityvia, tiek ir negatyvia išraiška, tiek ugdomuoju, tiek ir psichologiniais požiūriais. Tad tokių santykių įvertinimas sporto kontekste yra svarbus siekiant koreguoti ar tobulinti tokių santykių raišką.

Tiria sudėtingus trijų dalyvių tarpasmeninius santykius

Kaip teigia mokslininkė – treneriai, sportininkai ir tėvai, motyvuotai dalyvaudami vaikų sportinėje veikloje, sudaro veiksmingą edukacinę sistemą. Šią sistemą galima apibūdinti kaip tęstinį visų trijų sistemos dalyvių palankios sąveikos procesą. Tačiau paskutinių metų tyrimai rodo, kad tokia trimatė edukacinė sistema nepakankamai plėtojama, nepakankamai pozityvi, ji gali būti efektyvesnė, jei bus stiprinami tam tikri socialiniai aspektai: jei tėvai bus aktyviau pritraukiami dalyvauti vaikų sportinėje veikloje; vaikams nebus taikomas spaudimas sporte, o jie bus motyvuojami sportuoti, kuriant psichologiškai palankią aplinką; jei treneriams bus suteikiama galimybė nuolat mokytis. Tyrimu buvo siekiama analizuoti kaip ši sistema veikia, koks yra trenerių, sportininkų ir tėvų bendravimo, t. y. jų sąveikos, ugdomasis vaidmuo vaikų sportinėje veikloje.

Išsikėlė aukštus tikslus

Pirma, mokslininkė pasirinko tyrimą atlikti Lietuvoje ir JAV. Toks jos pasirinkimas yra grindžiamas siekiant atskleisti ugdomąją sąveiką ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu, įvertinant ir kultūrinius skirtumus. Antra, atlikto tyrimo Lietuvoje pagrindu sukurti naują apklausos instrumentą, ir jį adaptuoti JAV. Trečia, tyrimo rezultatų pagrindu ji su bendraautoriais siekė publikuoti aukšto tarptautinio lygio mokslinius straipsnius.

Projektas pripažintas kaip aukštas tarptautinio lygio mokslinis tyrimas 

Aušra Lisinskienė kartu su bendraautoriais publikavo Web of Science (WoS) du  aukšto tarptautinio lygio mokslinius straipsnius (IF 2,468) ( pirmasis straipsnis, antrasis straipsnis).  moksliniuose žurnaluose. Trečiasis mokslinis straipsnis kaip ir buvo numatyta projekte yra priduotas į dar vieną mokslinį žurnalą, turinčiame aukštą IF koeficientą. Remiantis mokslinių tyrimų rezultatais, ji taip pat sukūrė konceptualų video modelį apibūdinantį T-S-T tarpasmeninius santykius. Akcentuotina ir tai, kad mokslininkė per savo po-doktorantūros studijavimo metus buvo išvykusi į dvi mokslines stažuotes. Ji stažavosi prestižiniame Columbijos universitete, New York, JAV du mėnesius, kur atliko tyrimus, bendradarbiavo su mokslininkais, lankėsi laboratorijose, bibliotekose, bei žymiose leidyklose. O taip pat, ir Texas Tech universitete, kur atliko tyrimus Sporto departamente, laboratorijoje kartu su savo po-doktorantūros moksliniu vadovu prof. Marc Lochbaum. Visi šie kriterijai užtikrino mokslininkės projekto įgyvendinamumą, tarptautiškumą ir sėkmę.

Atvėrė naujų galimybių

Aušra Lisinskienė teigia, kad tokia mokslinė patirtis yra neįkainojama. Tai yra įdomu, nes gali naujo ir vertingo atrasti kas turėtų tiek mokslinę tiek ir praktinę vertę. Tai ir naujos bendradarbiavimo tarp mokslininkų galimybės. Aplankytos pasaulinio lygio mokslo institucijos ir prestižinis, vienas garsiausių pasaulyje Columbijos universitetas. Toks po-doktorantūros projektas man buvo neįkainojama patirtis ir padėjo tvirtus pagrindus mano tolimesnei mokslinei veiklai. Jau dabar remiantis šiuo tyrimu yra tęsiami ir yra laimėti kiti projektai. Numatytos tolimesnės tyrimų kryptys ir vizijos.