Lietuvių kalbos ir kultūros kursai ukrainiečiams/ Lithuanian Language Courses for Ukrainians

Ukrainos piliečiai, turintys pedagoginį išsilavinimą, mokslo ar studijų institucijose dirbantys dėstytojai, mokslo darbuotojai ar kita šviečiamąja veikla užsiimantys edukatoriai, taip pat aukštųjų mokyklų studentai – kviečiami registruotis į Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus vyksiančius liepos 16 – spalio 31 dienomis Vilniuje. Registracija. 

Kasmet vykstantys Lietuvių kalbos ir kultūros kursai iš viso pasaulio pritraukia užsieniečius ir lietuvių kilmės užsienio piliečius, jiems suteikiama galimybė pradėti mokytis lietuvių kalbos ar toliau tobulinti jau esamus kalbos įgūdžius, susipažinti su Lietuvos istorija ir kultūra, aplankyti įvairiausias Lietuvos vietas, aktyviai dalyvauti socialiniame Vilniaus gyvenime.

Į Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus kiekvienais metais susirenka virš šimto studentų iš viso pasaulio, kurie kartu gyvendami ir besimokydami gauna galimybę ne tik susipažinti su lietuvių kalba ir kultūra, bet taip pat susipažinti su didele įvairove viso pasaulio kultūrų. Daugelį metų organizuojami kursai yra galimybė dalyviams užmegzti draugystę ir susikurti bendruomenę, kuri ir po kursų pabaigos, įvairiuose pasaulio kampeliuose suartina bendrai veiklai.

Kursų pradžioje dalyviai paskirstomi į grupes pagal esamą lietuvių kalbos lygį – nuo pradedančiųjų iki pažengusiųjų (A0-C1) ir kursų laikotarpiu intensyviai lanko kalbos pamokas.

Be kalbos pamokų, studentams organizuojamos įvairios sociokultūrinės veiklos – istorijos paskaitos, paskaitos apie lietuvių kultūrą ir  meną, kasdienį gyvenimą, liaudies tradicijas. Dalyviai vyksta į įvairius šalies muziejus, lankytinas Lietuvos vietas, ekskursijas, gamtą, išmoksta orientuotis senamiestyje ir Užupyje, turi galimybę pabendrauti ir susipažinti su skirtingais Lietuvos gyventojais, reprezentuoti savo šalį viešuose renginiuose, diskusijose, laisvai dalintis savo patirtimi ir nuomone.

 

Ukrainian citizens who have a pedagogical background, those who work in research or study institutions, professors, lecturers, science workers or any other educational workers as well as students at higher learning institutions are all invited to register for the Lithuanian language and culture summer courses – beginning on the 16th of June through the 31st of October in Vilnius.

The annual Lithuanian language courses attract foreigners and foreign citizens of Lithuanian origin from all over the world, they are given the opportunity to begin studying the Lithuanian language or to further improve their existing language skills, to get acquainted with Lithuanian history and culture, visit various places in Lithuania, actively participate in Vilnius social life.

Every year, more than a hundred students from all over the world come to the Lithuanian language and culture summer course, who, while living and studying together, get the opportunity not only to get acquainted with the Lithuanian language and culture, but also to get acquainted with a wide variety of cultures from all over the world. The courses, which have been organized for many years, are an opportunity for the participants to form friendships and build a community, which, even after the end of the course, brings them together for activities in different parts of the world.

At the beginning of the course, participants are divided into groups according to their Lithuanian language proficiency level – from beginners to advanced (A0-C1), and attend intensive language classes according to their level during the course.

In addition to language lessons – various socio-cultural activities are organized for the students – history lectures, lectures on Lithuanian culture and art, everyday life, folk traditions. Participants go to various museums of the country, places of interest in Lithuania, excursions, nature, learn to orient themselves in the Old Town and Užupis, have the opportunity to communicate and get acquainted with different Lithuanians, represent their country at public events, discussions, freely share their experience and opinion.

You can register for the free courses and find information about the help the university offers to Ukrainians here. 

 

На літній курс литовської мови та культури запрошуються громадяни України з педагогічною освітою, викладачі науково-дослідних або навчальних закладів, наукові чи освітяни, які займаються іншою освітньою діяльністю, а також студенти вищих навчальних закладів, що відбуватиметься з 16 липня по 31 жовтня у Вільнюсі.

 Щорічні курси литовської мови та культури приваблюють іноземців та іноземних громадян литовського походження з усього світу, дають їм можливість почати вивчати литовську або вдосконалити свої навички мови, познайомитися з історією та культурою Литви, відвідати різні місця Литви, брати активну участь у громадському житті Вільнюса.

 Щороку на літній курс литовської мови та культури приїжджає понад сотня студентів з усього світу, які, живучи та навчаючись разом, отримують можливість не лише познайомитися з литовською мовою та культурою, а й познайомитись з найрізноманітнішими культурами з усього світу.  Курси, які організовуються протягом багатьох років, є можливістю для учасників налагодити дружні стосунки та побудувати спільноту, яка навіть після закінчення курсу об’єднує їх для діяльності в різних куточках світу.

 На початку курсу учасники поділяються на групи відповідно до поточного рівня володіння литовською мовою – від початкового до високого рівня (A0-C1) та інтенсивно відвідують мовні заняття під час курсу.

 Окрім мовних уроків, для учнів організовуються різноманітні соціально-культурні заходи – лекції історії, лекції про литовську культуру та мистецтво, побут та народні традиції.  Учасники відвідують різні музеї країни, визначні місця Литви, екскурсії, знайомляться з природою, навчаються орієнтуватися в Старому місті та Ужупісі, мають можливість поспілкуватися та познайомитися з литовцями, представляти свою країну на публічних заходах, дискусіях, вільно діляться своїм досвідом та думкою.

РЕЄСТРАЦІЯ В ГРУПУ В КАУНАСІ