Pedagogams – papildomos perkvalifikavimo galimybės

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia mokytojus dalyvauti projekte “Švietimo  inovacijos ir  STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme” pedagogų perkvalifikavimo programose ir įgyti papildomą specializaciją.

Pedagogų perkvalifikavimo programose galima rinktis šiuos modulius: priešmokyklinis ir pradinio ugdymas, specialioji pedagogika, logopedija, biologija, geografija, chemija, fizika, informatika, matematika, meninis ugdymas (šokis, muzika, dailė), technologijos. Modulinė programa pedagogams suteikia galimybes mokyti antrą mokomąjį dalyką ir dirbti pagal antrą specializaciją.

Siūlomos modulinės programos

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo šias modulines programas Kaune ir Vilniuje:

 • Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo modulis (Kaunas, Vilnius);
 • Gamtos mokslų moduliai:  fizikos (Kaunas), chemijos (Kaunas), biologijos (Kaunas), geografijos (Kaunas, Vilnius);
 • Tiksliųjų mokslų moduliai: matematikos (Kaunas, Vilnius), informatikos (Kaunas);
 • Technologijų modulis (Kaunas);
 • Meninio ugdymo moduliai: šokis (Kaunas), dailė (Vilnius), muzika (Kaunas, Vilnius);
 • Specialiosios pedagogikos modulis (Kaunas);
 • Logopedijos modulis * (Kaunas);

Studijų vykdymas ir priėmimas

Paraiškos dalyvauti moduliuose priimamos internetu nuo 2020 m. spalio 14 d. iki 2020 m. spalio 30 d. 23:59 val.

Reikalavimai pareiškėjams, turintiems pedagogo kvalifikaciją ir norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją/specializaciją (ir teisę dėstyti dalyką):

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija;
 • pareiškėjas dirba/ketina dirbti mokytoju / auklėtoju / švietimo pagalbos specialistu švietimo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją.
 • pirmumas bus teikiamas pedagogams, dirbantiesiems valstybinėje švietimo įstaigoje, pretenduojantiems įgyti dalykinę kompetenciją STEAM srityje.
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam švietimo įstaigoje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks švietimo įstaigos vadovo raštą apie tai, kad asmuo dirba šioje įstaigoje arba švietimo įstaigos / švietimo skyriaus vadovo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo/auklėtojo/švietimo pagalbos specialisto darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją/ kvalifikaciją/ specializaciją;

Pastaba dėl Logopedijos modulio: Gali rinktis asmenys, turintys bakalauro laipsnį (arba jam prilygstančią kvalifikaciją) ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, lietuvių kalbos filologijos (su pedagogo kvalifikacija), specialiosios pedagogikos srityse. Stojant į Logopedijos modulį tikrinama tartis. 

Pastaba dėl finansavimo galimybių: Moduliai nefinansuojami tiems asmenims, kurių studijos buvo/yra/bus finansuojamos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas (projektuose: „Tęsk“, „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra” – pasirašyta trišalė sutartis su mokykla, savivaldybe ir kandidatu).

Programų vykdymas pritaikytas dirbantiems. Paskaitos vyks nuo 2020 metų lapkričio 17 mėn. penktadieniais (po pietų) ir šeštadieniais, konsultacijos su dėstytojais organizuojamos nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir užduotims atlikti informacija pateikiama virtualioje Moodle aplinkoje.

Dokumentų pateikimas

Prašymai studijuoti pateikiami internetu sistemoje (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“).

Internete užpildžius prašymą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

 • Aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • Diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
 • Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
 • Švietimo įstaigos vadovo, švietimo skyriaus atstovo rekomendacija arba pažymas (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo įstaigos vadovo arba švietimo skyriaus atstovo).

Rezultatų paskelbimas

Atrankos į modulius posėdžiai vyks lapkričio 4-6  d., nuotolinės konferencijos būdu. Posėdžių tvarkaraštis bus paskelbtas atskiru pranešimu VDU Švietimo akademijos internetiniame puslapyje.

Atrankos posėdyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti per 10 darbo dienų elektroniniu paštu paraiškos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pastabos

Atranką į studijas vykdo Vytauto Didžiojo universitetas. Atrankos vykdytojas gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją. Paraiška, pateikta po nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta ir svarstoma.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant nustatytų reikalavimų arba nepilnai užpildytos, nebus vertinamos.

Daugiau informacijos

Ketinantiems studijuoti Kaune:

 • Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorėVaida Lukšienė
 • El. paštas vaida.luksiene@vdu.lt
 • Telefonas(8 37) 327875

Ketinantiems studijuoti Vilniuje:

 • Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorėRomutė Šainer
 • El. paštas romute.sainer@vdu.lt
 • Telefonas (8 610) 67 303