Skelbiami VDU Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto mokslo tarybos narių rinkimai

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) Edukologijos tyrimų instituto (toliau – ETI) nuostatų, patvirtintų VDU senato 2021 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. SEN-N-38     (2023 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. SEN-N-28 nauja redakcija),  25.1, 25.4, 25.5 punktais, ir atsižvelgdama į VDU Švietimo akademijos (toliau – ŠA) ETI direktorės 2024 m. gegužės 21 d. potvarkį Nr. ETI-PT-02 „Dėl ETI mokslo tarybos narių rinkimų“:

 1. S k e l b i mi pradėti VDU ŠA ETI mokslo tarybos rinkimus į dvi laisvas vietas.
  • ŠA ir ETI bendruomenės rinkiminis susirinkimas, kuriame bus renkami Edukologijos tyrimų instituto mokslo tarybos nariai į dvi laisvas vietas, vyks 2024 m. rugpjūčio 28 d., 10 val., nuotoliniu būdu, naudojantis nuotolinio posėdžio platforma Microsoft Teams. Slapto balsavimo rezultatus patvirtins Edukologijos tyrimų instituto administratorė Lina Šedbarė, kuri užtikrins balsavimo slaptumą ir pateiks rinkimų rezultatus elektroninės programos pagalba.
  • Siūlymai / keliamos kandidatūros dėl kandidatų į Edukologijos tyrimų instituto mokslo tarybą teikiami el. paštu eti@vdu.lt nuo 2024 m. gegužės 28 d. iki rugpjūčio 26 d.
 2. Kandidatus kelia VDU ŠA ir ETI darbuotojai bei ETI misijos įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys (pagal ETI nuostatų 25.5 punktą).

 

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos tyrimų instituto nuostatų, patvirtintų VDU senato 2021 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. SEN-N-38 (nauja redakcija 2023 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. SEN-N-28),  25.4 punktu, VDU Edukologijos tyrimų instituto direktorė skelbia VDU Edukologijos tyrimų instituto mokslo tarybos narių kandidatūrų į dvi laisvas vietas, rinkimus.

Pagal Edukologijos tyrimų instituto nuostatų 25.1. punktą, Mokslo tarybą sudaro 7 (septyni) nariai, iš kurių ETI direktorius (-ė) yra tarybos narys(-ė) pagal pareigas. Ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) procentų tarybos narių sudaro mokslininkai ir iki 10 (dešimt) procentų – socialiniai partneriai. ETI Mokslo taryba sudaroma 5 (penkeriems) metams. Šių rinkimų metu bus renkami du nariai mokslininkai.

Skelbiami Edukologijos tyrimų instituto mokslo tarybos narių rinkimai, kurie vyks rugpjūčio 28 d. val. 10 val. ir rezultatai bus skelbiami šio susirinkimo metu.

ŠA ir ETI bendruomenės rinkiminio susirinkimo online jungimosi nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U0NTNmYWMtZTc4Zi00MGM0LWFjM2UtM2FkZjhiNjc1ZTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210701389-4f5b-4078-baea-209e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%2286af8ee7-0d4c-4ed0-a242-4acc49a8264d%22%7d

Microsoft Teams

Join the meeting now

Meeting ID: 371 265 767 268

Passcode: UhWU

Kandidatus į ETI mokslo Tarybos narius (pateikiant raštišką kandidato sutikimą dalyvauti rinkimuose)  kelia VDU ŠA ir ETI darbuotojai bei ETI misijos įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Savo kandidatūrą  gali kelti ir pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas, pateikdamas prašymą kandidatuoti.

Dokumentų Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos tyrimų instituto Mokslo tarybos narių kandidatūrų į dvi laisvas vietas rinkimams pateikimas vyksta nuo 2024 m. gegužės 28 d. iki rugpjūčio 26 d. el. paštu eti@vdu.lt.

Informuojame, kad ETI Mokslo taryba atlieka šias funkcijas:

 • priima nutarimus svarbiausiais ETI veiklos organizavimo ir kitais klausimais;
  svarsto ETI struktūrinių̨ vienetų steigimo, pertvarkos ir (arba) panaikinimo klausimus;
 • skirsto ETI centralizuotai gautas lėšas;
 • svarsto ir teikia Senatui tvirtinti ETI pagrindines mokslinių tyrimų kryptis;
 • viešo konkurso būdu slaptu balsavimu renka kandidatus į savo struktūrinių vienetų ir veiklos organizavimo formų vadovus ir teikia juos rektoriui. Jeigu rektorius teikiamų kandidatūrų nepavirtina, ETI Mokslo taryba teikia kitas kandidatūras;
  tvirtina nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su ETI mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos koordinavimu ir projektų rengimu;
 • svarsto ir teikia ETI direktoriui(-ei) pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su mokslo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • rengia ir tvirtina savo darbo reglamentą;
 • tvirtina ETI strateginį veiklos planą, jo pakeitimus ir (arba) patikslinimus;
 • tvirtina ETI metinės veiklos ataskaitą(-as);
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Universiteto vidaus dokumentuose nustatytas funkcijas.

Kandidatas pateikia šiuos dokumentus: