VDU Švietimo akademijos komisija balsavo dėl VDU ŠA pretendentų atitikimo užimti kanclerio pareigas

2020 m. rugsėjo 23 d. vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos nuostatų, patvirtintų Vytauto Didžiojo universiteto senato 2019 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.1-4, 15 punktu, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos taryba skelbia Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerio kandidatūros rinkimus.

Kanclerio rinkimai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto statutu, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos nuostatais ir tvarkos aprašu. Kanclerį renka Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos taryba iš savo kandidatūrą iškėlusių Švietimo akademijos mokslininkų ir pripažintų menininkų ir teikia ją Universiteto rektoriui.

Asmuo, pretenduojantis užimti kanclerio pareigas, turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti mokslo laipsnį arba būti pripažintas menininkas, turėti pedagoginės ir vadybinės patirties. Pretedentas privalo pateikti dokumentus, įrodančius suteiktą mokslo laipsnį arba menininko pripažinimą, pedagoginę ir vadybinę patirtį bei savo gyvenimo aprašymą ir penkerių metų programos koncepciją einant kanclerio pareigas, taip pat kitus dokumentus, kuriuos pretedento nuomone tikslinga pateikti konkursuo kanclerio pareigoms eiti bei nurodyti savo kontaktinius duomenis.

2020 m. spalio 8 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos komisijos posėdžio metu buvo svarstyta pretendentės prof. dr. Linos Kaminskienės atitikimo įvertinimas užimti Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerio pareigas. Vertinimo komisija nustatė, kad pretedentė atitinka Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerio rinkimų organizavimo aprašo, patvirtinto Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos tarybis 2020 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 13.7 punkto reikalavimus užimti Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerio pareigas.

Komisijos narių balsai pasiskirstė taip: pritarti – 3 balsai, nepritarti – 0 balsų.  susilaikė – 0 balsų.

Daugiau informacijos apie rinkimus. 

Kandidato dokumentai:

Programa

Gyvenimo aprašymas